Cymerwch ran i greu dyfodol cadarnhaol i Gwm Cynon.

PAM?

Rydyn ni’n byw yn un o rannau tlotaf Prydain. Mae ein hardal wedi cael ei llywodraethu gan wleidyddion Llafur ers 101 o flynyddoedd. Yn yr amser hwnnw dim ond 6 Aelod Seneddol gwahanol fu!

Fel cymuned, os ydym yn parhau i wneud yr hyn yr ydym wedi’i wneud erioed yna byddwn yn cael yr hyn a roddwyd inni bob amser. Mae hynny’n golygu os dychwelir Aelod Seneddol Llafur arall i’r senedd yna nid oes gennym unrhyw beth arall i’w ddisgwyl na mwy o’r un peth.

Ni ddylech bellach ganiatáu i’ch AS roi ei blaid yn gyntaf. Mae’n hanfodol bod eich AS yn rhoi’r gymuned yn anad dim. Bod eich AS yn rhoi buddiannau pobl leol o flaen y problemau sy’n codi mewn rhannau eraill o’r wlad neu’r byd. Mae’n rhaid i ni drwsio ein cymuned ein hunain cyn i ni drwsio eraill.

SUT?

Mae Parti Cwm Cynon yn croesawu pawb. Byddem wrth ein bodd pe baech yn cymryd rhan. Edrychwch ar y rhestr isod a gweld beth allwch chi ei wneud:

 • Cyfrannu arian parod
 • Codi arian
 • Postio taflenni
 • Drysau cnoc
 • Cysylltwch â ffrindiau
 • Codwch boster yn eich ffenestr
 • Helpwch ni mewn cynulliadau stryd
 • Rhannwch gyfryngau cymdeithasol
 • Dewch o hyd i syniadau
 • Gwneud fideos
 • Dewch yn gynghorydd
 • Creu ffrindiau i Barti Cwm Cynon yn eich ardal chi.

PRYD?

Mae Parti Cwm Cynon yn chwilio am aelodau newydd heddiw. Mae’r etholiad cyffredinol ar y 12fed o Ragfyr 2019 a gorau po fwyaf o etholwyr a all ymuno.

BLE?

Mae 23 ward yn Nyffryn Cynon. Gallech helpu trwy fabwysiadu stryd, ardal fach yn eich cymuned neu hyd yn oed ddod o amgylch y fwrdeistref gyda ni.

PWY?

Gall unrhyw un helpu. Rydyn ni eisiau bod yn grŵp amrywiol o bobl sydd ag un peth yn gyffredin. Y gymuned cyn gwleidyddiaeth. Mae mor syml â hynny mewn gwirionedd.

Cyfrannwch os gwelwch yn dda
Os gwelwch yn dda sefyll gyda mi a gwneud newid. Cymryd rhan. Helpwch fi i greu’r dyfodol rydyn ni’n ei haeddu.

Roedd gan ein hardal gyfoeth o adnoddau naturiol. Tynnwyd y glo a’r haearn hwnnw o’r dyffryn a gwnaeth bobl ac ardaloedd eraill yn gyfoethog a llewyrchus. Heddiw, ein hadnoddau naturiol yw ein pobl. Y preswylwyr, pobl ifanc â breuddwydion, pobl hŷn â phrofiad, a phobl newydd i’r ardal sydd ag uchelgais. Peidiwch â gadael i’r adnodd naturiol hwn gael ei ecsbloetio a’i lusgo i ffwrdd fel yr oedd y glo a’r cyfoeth yn y gorffennol.

Pan fydd glo yn cael ei falu am ddigon hir a chaled mae’n dod yn ddiemwnt. Credaf ein bod heddiw wedi bod dan bwysau am ormod o amser ac yn rhy galed gan ormod o heddluoedd allanol. Mae’n bryd torri’n rhydd o faglau etifeddiaeth Lafur a rhyddhau ein hunain. Creu ein tynged ein hunain ac arwain eraill wrth newid y cwm hwn er gwell. Mae’n dechrau gartref ac mae’n dechrau nawr! Mae’n bryd i’r dyffryn hwn ddod yn ddiemwnt caled.

Gwydn, cryf, gwerthfawr, dymunol, ein dyfodol.